Sprawdź nas:

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Regulamin

Wisła Extreme Duathlon

 2024

 

 

I ORGANIZATOR

Holistix Group będąca marką handlową firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul.Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II.WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Miasto Wisła 

2. Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle 

III.CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Promocja Miasta Wisła, Beskidów w kraju i na świecie.

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. 20 kwietnia 2024 na terenie gminy Wisła, Istebna i Nadleśnictwa Wisła 

V. PROGRAM IMPREZY

Dzień przed zawodami  / piątek /

19.00 - 20:00 - Otwarcie biura zawodów Dystans M i L - Centrum Edukacji Ekologicznej Wisła Jonidło

Dzień zawodów  / sobota /

8:00 - 8:30 Wprowadzanie rowerów do strefy zmian / Otwarcie biura zawodów - dystans L 

9:00 - Start Wisła Extreme Duathlon Dystans L

8:30 – 09:30  - Otwarcie biura zawodów dystans M 

8:30 – 09:30  - Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 

11:00 - Start Wisła Extreme Duathlon Dystans M 

13:00 - Przybycie pierwszych zawodników na metę 

13:00 - 16:00 - Odbiór rowerów ze strefy zmian

13:00 – Posiłek regeneracyjny Przystań Jonidło  

13:30 - Wręczenie nagród dla najlepszych zawodników  

15:00 - Koniec limitu czasu 

VI. DYSTANS I TRASA 

1. Wisła Extreme Duathlon odbędzie się na dystansie w następującej kolejności :

Dystans L 

a) Bieg 1 

Bieg górski - 12 km 

b) Rower

Dystans – 68  km 

c) Bieg 2 

Bieg górski – 5 km 

DYSTANS M 

a) Bieg 1 

Bieg górski - 5 km 

b) Rower

Dystans – 32  km / 666 m przewyższenia 

c) Bieg 2 

Bieg górski – 5 km 

2. Część rowerowa w konwencji non - drafting. Zasada non – drafting polega na jeździe w minimalnym odstępie od poprzedzającego zawodnika 10 metrów. Dodatkowo manewr wyprzedzania nie może zająć więcej niż 60 sekund. Nawierzchnia w 100 % asfaltowa. Dozwolone rowery każdego rodzaju. Trasa rowerowa odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym. Przy bardzo złych warunkach pogodowych preferowane są rowery MTB. 

3. Zawodnicy muszą dostosować się do Zasad Ruchu Drogowego. Każdy zawodnik musi posiadać kask ochronny.

4. Trasa biegowa obu dystansów biegowych w większości poprowadzona jest ścieżkami leśnymi, trudnymi technicznie. W większości poprowadzona szlakiem.  Zawodnik jest zobowiązany do zapoznanie się z trasą. Zawodnicy będą mieli możliwość załadowania śladu GPS. Trasa będzie oznakowana w najbardziej newralgicznych punktach. Pomiar trasy GPS. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z Parku Krajobrazowego i Parków Narodowych. 

5. Zawodnik na trasie biegowej i rowerowej zobowiązany jest być wyposażonym w / w zależności od prognozy pogody /  : 

a/ Telefon komórkowy (z roamingiem) z kontaktem ICE !!!

b / Numer startowy 

c/ Kurtkę przeciwdeszczową, czapkę, rękawiczki. 

6. Limit czasu ukończenia zawodów : 5 i 8  godzin 

7. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinku rowerowego. 

VII. BIURO ZAWODÓW

1. Biura zawodów będzie mieściło się zgodnie z komunikatem organizatora.  

2. Biuro zawodów będzie czynne przeddzień zawodów w godz. 19:00 – 20:00 i w dniu zawodów 7:30 - 9:30. 

3. W skład pakietu startowego wchodzi :

  • Numer startowy do zamocowania na pasku startowym na etap rowerowy i biegowy
  • 4 naklejki do zamocowania na kask, ramę roweru, pod siodełko i plecak
  • Materiały promocyjne od sponsorów imprezy
  • Kupon na posiłek regeneracyjny.  
  • Komin Poland Extreme Triathlon 

 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. Bufet będzie znajdować się na początku trasy biegowej. Na bufecie znajdzie się : woda, izotonik, banany, rodzynki. 

IX. TOALETY PRZENOŚNE

1. Toalety będą dostępne na miejscu startu.

X. POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez aplikację mobilną. Czas będzie podawany na żywo.

XI. KLASYFIKACJA GENERALNA

1. Klasyfikacje kobiet i mężczyzn będą przyznawane za miejsca 1 – 6 w klasyfikacji generalnej.

XII. NAGRODY

1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki otrzyma pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

2. Zawodnicy z miejsc 4 – 6 otrzymają statuetki. W miarę możliwości finansowych będą ufundowane nagrody rzeczowe.

3.Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.

XIII. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIV. ZGŁOSZENIA

1.Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.plxtri.com .  

2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

4. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XV. OPŁATY WPISOWE 

1.W zawodach ustala się następujące kwoty wpisowego :

DYSTANS L: 

- Do dnia 29 lutego – 200 zł

- Do dnia 31 marca – 300 zł

- Do dnia 14 kwietnia – 350 zł

DYSTANS M: 

- Do dnia 29 lutego – 150 zł

- Do dnia 31 marca – 200 zł

- Do dnia 14 kwietnia – 300 zł

2. Organizator ustanawia limit 200 zawodników

3. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora. Rejestracja odbywa się przez stronę organizatora www.plxtri.com.

4.Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:KAPF Daniel Wójcik ; ul.Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602 .W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Wisła Extreme Duathlon″.

5.Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału z zawodów  to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.

6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

7.Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Group  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XVI. WYNIKI 

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.plxtri.com

 XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje dotyczące zawodów organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

3.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Ostateczne zamknięcie listy startowej w dniu 10 kwietnia 2024.

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.

3. Konkurencja rowerowa jest przeprowadzana przy otwartym ruchu ulicznym. Zawodnik ma obowiązek przestrzegać i dostosować się do Prawa o ruchu drogowym.

4. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, śnieżyce itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6. Ekipa medyczna może w każdej chwili zabronić kontynuowania zawodów.

7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad społecznych w szczególności do bezwzględnego stosowania zasad obowiązujących na terenie  Lasów Państwowych, Parków Narodowych tj. między innymi nie schodzenie z wyznaczonych szlaków, nie śmiecenia, nie krzyczenia.

8. Przy sygnałach o niestosowaniu się do zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i poddany karze zgodnie z zasadami regulowanymi odpowiednią ustawą. 

9. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Katowice, 23.10.2023