Sprawdź nas:

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Regulamin

Poland Ultra Triathlon 2024 

I ORGANIZATOR

Holistix Events będąca marką handlową firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul.Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II.WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Gminy Jastarnia 
 • PKL Gubałówka

III.CEL

 • Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
 • Promocja pięknych terenów Polski w kraju i na świecie tj. Bałtyk, Kaszuby, Beskidy, Podhale, Tatry, Mazury , Karkonosze
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski

IV.TERMIN I MIEJSCE

1. Poland Ultra Triathlon obędzie się w dniach 11 - 15 sierpnia 2024 na terenie Polski 

V. PROGRAM IMPREZ

10 sierpnia / sobota / 

18:00 - 19:00 - Otwarcie biura zawodów 

19:00 - Odprawa techniczna 

11 sierpnia / niedziela /

6:45 – Otwarcie zawodów Poland Ultra Triathlon

7:00 - Start Poland Ultra Triathlon Plaża Nowe Guty

12:00 - Dopłynięcie pierwszych zawodników do Niedźwiedzi Róg , rozpoczęcie 230 km odcinka rowerowego do Płocka

16:00 - Koniec limitu czasu odcinka pływackiego

20.00 – 22.00 – wspólna kolacja 

22:00 - Limitu czasu pierwszego dnia – nocleg 

12 sierpnia  / poniedziałek /

7:00 - Start Poland Ultra Triathlon – Dzień 2 – 300 km rower Płock - Wrocław

20.00 – 22.00 – wspólna kolacja 

22:00 - Limitu czasu drugiego dnia – nocleg 

13 sierpnia  / wtorek  /

7:00 - Start Poland Ultra Triathlon – Dzień 3 – 90 km rower & 38 km bieg 

20.00 – 22.00 – wspólna kolacja w Lubawka

22:00 - Limitu czasu trzeciego dnia – nocleg 

14 sierpnia  / środa /

8:00 - Start Poland Ultra Triathlon – Dzień 4 – 67 km bieg

23:00 - Limitu czasu czwartego dnia – meta Świeradów Zdrój - nocleg 

15 sierpnia / czwartek / 

8:00 – Wspólne śniadanie 

9:00 – Wręczenie koszulek i pucharów finiszera 

 

VI. DYSTANS I TRASA 

1. Poland Ultra Triathlon odbędzie się na dystansie :

a) Pływanie 

 Dystans 12 km Nowe Guty - Niedźwiedzi Róg

b) Rower 

Dystans 620 km – MIkołajki - Płock - Wrocław - Głuszyca 

c) Bieg górski 

Dystans 105 km – Głuszyca - Śnieżka - Świeradów Zdrój 

2. Pływanie na dystansie określonym wcześniej w komunikacie.

Spodziewana  temperatura wody ok. 16 - 20°C. Start z brzegu. Pianki obowiązkowe.

3. Część rowerowa w konwencji non - drafting . Dozwolone rowery czasowe, rowery szosowe każdego rodzaju. Trasa rowerowa odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym.

4. Zawodnicy muszą bezwzględnie dostosować się do Zasad Ruchu Drogowego. Każdy zawodnik musi posiadać kask ochronny.

5. Zawodnik na trasie biegowej zobowiązany jest być wyposażonym w : 

a/ Telefon komórkowy (z roamingiem) z kontaktem ICE !!!

b/ Dowód osobisty

c / Numer startowy 

d/ Folia NRC

e/ Czapkę lub chusta typu buff

f/ Rękawiczki

g/ Kurtkę wiatrochronna z długim rękawem

h) Pojemnik na wodę min. 1 litr

l) Nadajnik GPS / dostarcza organizator / 

7. Limit czasu ukończenia zawodów :

Dystans PUT – 4 dni 

8. Limity czasowe:

Limit dzienny– 15 godzin

9. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinków rowerowych jak i biegowych.

10. Dopuszczalne jest pokonanie trasy biegowej z osobą towarzyszącą. 

11. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinków rowerowych jak i biegowych.

VII. BIURO ZAWODÓW

1. Biura zawodów będzie mieściło się  w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

2. Biuro zawodów będzie czynne w przeddzień zawodów w godz. 17.00 - 19.00 

3. W skład pakietu startowego wchodzi :

Pakiet PET

W skład pakietu startowego wchodzi :

 • Czepek pamiątkowy
 • Zabezpiecznie na całym odcinku wodnym przez jednostki ratownicze
 • Numer startowy do zamocowania na pasku startowym na etap rowerowy i biegowy
 • 4 naklejki do zamocowania na kask, ramę roweru, pod siodełko i plecak
 • Koszulka Poland Ultra Triathlon 
 • Oryginalny ekstremalny plecak PUT
 • Tracker GPS do lokalizacji zawodnika 
 • Komplet suplementów 
 • Materiały promocyjne od sponsorów imprezy 
 • 4 worki depozytowe na pozostawienia na Start, T1, T2, Mety dnia 1, 2, 3, 4. 
 • Nocleg w 1,2,3,4 dniu 
 • Kolacja w dniach zawodów 
 • Śniadania w dniach zawodów / w zależności od warunków noclegowych / 

 

Na mecie : 

Pamiątkowy medal i puchar PUT

Koszulka ukończenia PUT 

 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. Bufety 

-  Na trasie pływackiej – Jednostki pływające podające zawodnikom wcześniej przygotowane przez nich suplementy i napoje. Bufety we własnym zakresie. 

IX. POMIAR CZASU

1. Ręczny pomiar czasu

2. Dodatkowo każdy zawodnik otrzyma nadajnik GPS, który będzie podawał aktualną lokalizację na trasie rowerowej i biegowej. 

X. KLASYFIKACJA GENERALNA

Wszyscy zawodnicy którzy ukończą w limicie, otrzymają puchary ukończenia PUT. 

XII. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1.W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIII. ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.plxtri.com .  

2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

4. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XV. OPŁATY WPISOWE 

1. W zawodach ustala się następujące kwoty wpisowego

 POLAND ULTRA TRIATHLON : 

a) Do dnia 30 kwietnia – 2000 zł 

b) Do dnia 30 czerwca  – 2500 zł 

c) do dnia 31 lipca - 3000 zł 

Organizator ustanawia limit 20 zawodników.

2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora. Rejestracja odbywa się przez stronę organizatora www.plxtri.com

4. Wpłaty po akceptacji zawodnika dokonujemy tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:Holistix Events, MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602 .W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa PUT, dystans″.

5.Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w zawodach to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów. Organizator może przenieść start zawodnika na inne zawody. 

6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

7.Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XVI. WYNIKI 

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.plxtri.com

 XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodach należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące zawodów organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

3.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 31 lipca 2024.

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

3. Konkurencja rowerowa jest przeprowadzana przy otwartym ruchu ulicznym. Zawodnik ma obowiązek przestrzegać i dostosować się do Prawa o ruchu drogowym.

4. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6. Organizator może w każdej chwili zabronić kontynuowania zawodów jeśli uzna, że dalsze kontynuowanie trasy przez zawodnika grozi jemu zdrowiu. 

7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad społecznych w szczególności do bezwzględnego stosowania zasad obowiązujących na terenie zawodów tj. między innymi nie schodzenie z wyznaczonych szlaków, nie śmiecenia, nie krzyczenia.

8. Przy sygnałach o niestosowaniu się do zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i poddany karze zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym terenie.

9.W razie bardzo złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo przenieść dzień startu o 1 dzień i skrócić ostatni odcinek biegowy.

10.Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Katowice, 23.10.2023